ENGLISH

Ba công khai

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

    1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

    2. CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

        2.1. SỞ VẬT CHẤT

        2.2. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

    3. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

     1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

    2. CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

        2.1.  SỞ VẬT CHẤT

        2.2. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

    3. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

admin gửi vào T6, 04/08/2016 - 14:57
-------- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016 [1] ------------------------------------------------------- [1] http://www.qnu.edu.vn/content/c%C3%B4ng-khai-cam-k%E1%BA%BFt-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2015-2016