ENGLISH

Tự đánh giá

admin gửi vào T6, 03/18/2016 - 11:21
- Bộ tiêu chuẩn KĐCLGD trường đại học (/VBHN số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014/) [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/4.VB06%20ve%20tieu%20chuan%20danh%20gia%20CLGD%20truong%20DH%20hop%20nhat%2065-37.pdf