ENGLISH

Bộ GD&ĐT ban hành "Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học" dành cho tự đánh giá và đánh giá ngoài (kèm theo CV1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016)