ENGLISH

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

 

Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học