ENGLISH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO PHÒNG KT&ĐBCL:

   1. ThS. Nguyễn Hữu Tiến - Trưởng phòng
   2. ThS. Hoàng Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KT&ĐBCL:

STT

           HỌ TÊN

HỌC VỊ

       CHỨC VỤ

               EMAIL

1

Nguyễn Hữu Tiến

Thạc

Trưởng phòng

nguyenhuutien@qnu.edu.vn

2

Hoàng Ngọc Anh

Thạc

Phó Trưởng phòng

hoangngocanh@qnu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Khánh Linh

Thạc

Chuyên viên

nguyenthikhanhlinh@qnu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Kiều Thu

Thạc

Chuyên viên

nguyenthikieuthu@qnu.edu.vn

5

Cao Tây Sơn

Cử nhân

Chuyên viên

caotayson@qnu.edu.vn