ENGLISH

Chức năng - nhiệm vụ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

        Tiền thân của Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng Trung tâm Khảo thí và KĐCL được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-TCCB ngày 01/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn. Thời kỳ này, Trung tâm được giao nhiệm vụ chủ yếu tổ chức các kỳ thi học phần Tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

        Tháng 9/2008, Hiệu trưởng ra quyết định sát nhập Trung tâm Khảo thí và KĐCL về phòng Đào tạo ĐH&SĐH theo Quyết định số 914/QĐ-ĐHQN ngày 10/9/2008.

      Đến tháng 10/ 2009, căn cứ vào tình hình phát triển quy đào tạo, Nhà trường thành lập Phòng Khảo thí  Đảm bảo chất lượng là đơn vị độc lập theo Quyết định số 1301/QĐ-ĐHQN ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

         cấu tổ chức của Phòng Khảo thí  Đảm bảo chất lượng hiện nay gồm 01 trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng 03 chuyên viên, trong đó 04 Thạc 01 cử nhân.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
        Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về quản , tổ chức công tác khảo thí  đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.
 
1. Công tác khảo thí
 
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đổi mới phương pháp đánh giá, kiểm tra, thi theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định của Trường
- Phối hợp với các khoa xây dựng quản hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học
- Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần; cải tiến phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.
- Nghiên cứu ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi đánh giá kết quả thi.
- Phối hợp với các khoa tổ chức thi học phần: lập kế hoạch thi, bố trí phòng thi, quản , in sao đề thi.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp: soạn thảo các quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban thư , Ban phách, Ban chấm thi, Ban đề thi; tổ chức in, sao đề thi, coi thi, chấm thi, lên kết quả thi chuyển kết quả thi cho phòng Đào tạo để xét tốt nghiệp.
- Phối hợp với các khoa xây dựng, tổ chức bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp: soạn thảo các quyết định về giao đề tài, cử giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổng hợp kết quả bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp chuyển cho phòng Đào tạo để xét tốt nghiệp.
- Phối hợp với phòng Thanh tra Công tác thi đua kiểm tra việc tổ chức thi, thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi.
- Quản kết quả tổng hợp về học tập, rèn luyện của sinh viên các hệ, bậc đào tạo trong Trường để phục vụ cho công tác kiểm định.
- Tham gia các hội đồng, hội thảo liên quan đến công tác giáo dục đào tạo các hệ, bậc trong Trường.
 
2. Công tác đảm bảo chất lượng
 
- Đề xuất triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường
- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các hoạt động đào tạo, báo cáo Hiệu trưởng để biện pháp chỉ đạo nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên.
- Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá. Hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá
- Tổ chức đánh giá trong tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo. 
- Tham gia tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng, các khóa tập huấn về hoạt động kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.
- Chủ trì phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Trường
- Quản , lưu trữ hồ tự đánh giá
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. CÁC THÀNH TÍCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

- Chi bộ Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng trong những năm qua luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng nhiều năm liền được nhận giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Cán bộ của Phòng được nhận danh hiệu chiến thi đua cấp sở.

-  Công đoàn đơn vị liên tục đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc, hàng năm đoàn viên công đoàn được nhận giấy khen công đoàn xuất sắc.

IV. MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản , tổ chức thi, lấy ý kiến phản hồi của người học,...

- Tổ chức tốt công tác tự đánh giá và đăng đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo.