ENGLISH

Khảo thí

Các biểu mẫu liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần

1. Mẫu túi đựng đề thiđáp án - Tải về

2. Mẫu Đề thiĐáp án (tự luận) - Tải về

3. Mẫu Đề thi, Đáp án, Phiếu trả lời (trắc nghiệm) - Tải về

4. Mẫu Đơn đề nghị hoãn thi (M10) - Tải về

5. Mẫu Đơn đề nghị kiểm tra bài (M17) - Tải về

6. Mẫu Phiếu đề nghị điều chỉnh điểm (M18) - Tải về

7. Mẫu Biên bản xử  sinh viên quy phạm Quy chế thi (M19) - Tải về