ENGLISH

KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

           Ngày 17/4/2017, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Quy Nhơn.

    Đợt khảo sát chính thức phục vụ công tác kiểm định Trường Đại học Quy Nhơn diễn ra từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017 theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là điều kiện bắt buộc đối với các trường Đại học trên cả nước, hy vọng đợt khảo sát chính thức này, lãnh đạo Nhà trường, cán bộ viên chức, giảng viên của Trường tham gia tích cực và cung cấp đầy đủ thông tin, minh chứng để Đoàn chuyên gia đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của đợt khảo sát.