ENGLISH

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 19/3/2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

KỲ THI NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2017

       - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung kỳ thi ngày 19/3/2017 và điều kiện được bảo lưu của các môn như sau:

       1. Điều kiện đạt và bảo lưu đối với tiếng Anh bậc 2/6: 

         + Điểm đạt là điểm tổng của 4 kỹ năng đạt từ 65 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc 6,5 điểm trở lên theo thang điểm 10 và mỗi kỹ năng phải đạt 6 điểm trở lên theo thang điểm 100.

        + Mức điểm được bảo lưu cho bậc 2/6 là 12 điểm trở lên cho mỗi kỹ năng thi. Nếu cả 4 kỹ năng đều đạt trên 12 điểm mà vẫn chưa đủ điểm đạt (65 điểm) thì sinh viên chọn lựa một hoặc một số kỹ năng để đăng ký thi lại.           

       2. Điều kiện đạt đối với tiếng Anh bậc 3 - 5/6: 

       Đánh giá theo thang điểm 100 sau đó quy về thang điểm 10, điểm đạt là điểm trung bình của 4 kỹ năng và mỗi kỹ năng phải đạt 6 điểm trở lên theo thang điểm 100, không tính mức điểm bảo lưu. Cụ thể mức đạt từ bậc 3 đến bậc 5/6 sau khi quy về thang điểm 10 như sau:

            + Từ  4,0 – 5,5 điểm: đạt bậc 3.

            + Từ  6,0 – 8,0 điểm: đạt bậc 4

            + Từ 8,5 – 10 điểm: đạt bậc 5.

     3. Điều kiện đạt và bảo lưu đối với tiếng Pháp, tiếng Trung:

           + Điểm đạt là điểm tổng của 4 kỹ năng từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 và mỗi kỹ năng phải đạt 6 điểm trở lên theo thang điểm 100.

           + Mức điểm được bảo lưu là 12 điểm trở lên cho mỗi kỹ năng thi.

     DANH SÁCH KẾT QUẢ THI:

     1. TIẾNG ANH BẬC 2/6

     2. TIẾNG ANH BẬC 3 ĐẾN 5/6

     3. TIẾNG PHÁP

     4. TIẾNG TRUNG