ENGLISH

Kế hoạch thi

         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo sẽ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ
-------- *DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ HÈ 2015 - 2016* [1] ------------ [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20HOC%20KY%20HE%202015-2016.xlsx