ENGLISH

Kế hoạch thi

*THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ* *KỲ THI NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2017*    *     DANH SÁCH KẾT QUẢ THI:* *     1. TIẾNG ANH BẬC 2/6* [1] *     2. TIẾNG ANH BẬC 3 ĐẾN 5/6* [2] *     3. TIẾNG PHÁP* [3] *     4. TIẾNG TRUNG* [4] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/DANH%20SACH%20KET%20QUA%20THI%20TI%E1%BA%BENG%20ANH%20B%E1%BA%ACC%202.pdf [2] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/DANH%20SACH%20KET%20QUA%20THI.pdf [3] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/DANH%20SACH%20KET%20QUA%20THI%20TIENG%20PHAP.pdf [4] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/DANH%20SACH%20KET%20QUA%20THI%20TIENG%20TRUNG.pdf
         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo sẽ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ

Trang