Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
   Trang chủ ĐHQN Trang chủ Tin tức Văn bản Phản hồi của Sinh viên Trang Giảng viên
 
 
           CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2, năm học 2014-2015
Kế hoạch Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV - HK1 - năm học 2014-2015
Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
Công văn số 3273/ĐHQN-KT&ĐBCL v/v thông báo kết quả phản hồi của người học năm học 2013-2014
Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn.
           CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ
Văn bản số 06/VBHN-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ và TCCN
Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH v/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
         Hình ảnh hoạt động
    Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Quy Nhơn
    Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
    Điện thoại: (056) 3846798 - Email: pkt@qnu.edu.vn - dambaochatluong@gmail.com