ENGLISH

admin gửi vào T4, 05/03/2017 - 08:31
======== KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ============================= admin gửi vào T4, 04/19/2017 - 07:52
admin gửi vào T5, 04/13/2017 - 09:33
*Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy khóa 37,38 [1]* [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/chuan%20dau%20ra_0.pdf
admin gửi vào T6, 04/07/2017 - 14:46
         *  Ngày 17/4/2017, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Quy Nhơn.* *    Đợt khảo sát chính thức phục vụ công tác kiểm định T**rường Đại học Quy Nhơn diễn ra từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017 theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.*
admin gửi vào T6, 04/07/2017 - 14:02
         Trong 02 ngày 04/3 và 05/3/2017, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD – ĐHĐN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Quy Nhơn theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.          Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ có: PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN, Trưởng đoàn; PGS. TS. Nguyễn Quang Giao – Thư ký đoàn; TS. Dương Mộng Hà – Thành viên thường trực và ThS. Nguyễn Thị Hương Trà – Giám sát viên.
admin gửi vào T4, 03/08/2017 - 16:59
*THÔNG BÁO*         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 3/2017 như sau:        - Lịch thi chính thức bắt đầu từ 7h00, ngày 19/3/2017 (Lịch thi cụ thể bên dưới)        - Địa điểm thi: Giảng đường A1        - Lịch hướng dẫn cách làm bài: 19h00, ngày 11/3/2017: Môn Nghe hiểu và Nói; 19h00, ngày 12/3/2017: Môn Đọc hiểu và Viết (Danh sách phòng học, phòng thi theo danh sách bên dưới)        -* Lưu ý: Sinh viên đi đúng phòng đã phân công để nhận thẻ dự thi!* 1. *THỜI GIAN, HIỆU LỆNH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ [1]* 2. *DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 2/6 (A2)* [2] 3. *DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 3/6 (B1) [3]* [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/L%E1%BB%8ACH%20THI%20NGO%E1%BA%A0I%20NG%E1%BB%AE.pdf [2] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/danh%20sach%20thi%20A2.pdf [3] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Danh%20sach%20thi%20B1.pdf
admin gửi vào T4, 05/03/2017 - 08:28
======== BẾ MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN =============================
admin gửi vào T6, 04/29/2016 - 10:53
-  Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV năm   [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Thong%20bao%20vv%20khao%20sat%202015-2016.pdf
admin gửi vào T6, 04/15/2016 - 11:13
- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/tt_04.2016_bo_tieu_chuan_kd_ctdt_14.3.2016_1.pdf
admin gửi vào T6, 04/08/2016 - 14:57
-------- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016 [1] ------------------------------------------------------- [1] http://www.qnu.edu.vn/content/c%C3%B4ng-khai-cam-k%E1%BA%BFt-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2015-2016
admin gửi vào T6, 03/18/2016 - 11:21
- Bộ tiêu chuẩn KĐCLGD trường đại học (/VBHN số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014/) [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/4.VB06%20ve%20tieu%20chuan%20danh%20gia%20CLGD%20truong%20DH%20hop%20nhat%2065-37.pdf
admin gửi vào T2, 03/14/2016 - 09:21
MẪU ĐỀ, ĐÁP ÁN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (RUỘT) [1] MẪU BÌ ĐỀ, ĐÁP ÁN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ [2] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/MAU%20DE%20THI_0.docx [2] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Maubidethi-dapan%20DANH%20GIA%20NANG%20LUC_0.doc
 Mẫu Công khai cam kết CLĐT - Tải về [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/M%E1%BA%ABu_C%C3%B4ng%20_khai_CKCL%C4%90T.doc
 Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí KĐCL - Tải về [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau_phieu%C4%90Gtieuchi.doc
Các biểu mẫu liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần: 
Các biểu mẫu liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Cac_bieu_Mau_thi_hoc_phan.doc