ENGLISH

admin gửi vào T4, 03/08/2017 - 16:59
*THÔNG BÁO*         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 3/2017 như sau:        - Lịch thi chính thức bắt đầu từ 7h00, ngày 19/3/2017 (Lịch thi cụ thể bên dưới)        - Địa điểm thi: Giảng đường A1        - Lịch hướng dẫn cách làm bài: 19h00, ngày 11/3/2017: Môn Nghe hiểu và Nói; 19h00, ngày 12/3/2017: Môn Đọc hiểu và Viết (Danh sách phòng học, phòng thi theo danh sách bên dưới)        -* Lưu ý: Sinh viên đi đúng phòng đã phân công để nhận thẻ dự thi!* 1. *THỜI GIAN, HIỆU LỆNH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ [1]* 2. *DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 2/6 (A2)* [2] 3. *DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 3/6 (B1) [3]* [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/L%E1%BB%8ACH%20THI%20NGO%E1%BA%A0I%20NG%E1%BB%AE.pdf [2] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/danh%20sach%20thi%20A2.pdf [3] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Danh%20sach%20thi%20B1.pdf
admin gửi vào T6, 04/15/2016 - 10:04
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá Trường năm 2016 [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/QD_H%C4%90T%C4%90G_Truong_2016_0.pdf
admin gửi vào T6, 04/29/2016 - 10:53
-  Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV năm   [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Thong%20bao%20vv%20khao%20sat%202015-2016.pdf
admin gửi vào T6, 04/15/2016 - 11:13
- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/tt_04.2016_bo_tieu_chuan_kd_ctdt_14.3.2016_1.pdf
admin gửi vào T6, 04/08/2016 - 14:57
-------- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016 [1] ------------------------------------------------------- [1] http://www.qnu.edu.vn/content/c%C3%B4ng-khai-cam-k%E1%BA%BFt-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2015-2016
admin gửi vào T6, 03/18/2016 - 11:21
- Bộ tiêu chuẩn KĐCLGD trường đại học (/VBHN số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014/) [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/4.VB06%20ve%20tieu%20chuan%20danh%20gia%20CLGD%20truong%20DH%20hop%20nhat%2065-37.pdf
admin gửi vào T2, 03/14/2016 - 09:21
MẪU ĐỀ, ĐÁP ÁN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (RUỘT) [1] MẪU BÌ ĐỀ, ĐÁP ÁN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ [2] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/MAU%20DE%20THI_0.docx [2] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Maubidethi-dapan%20DANH%20GIA%20NANG%20LUC_0.doc
 Mẫu Công khai cam kết CLĐT - Tải về [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/M%E1%BA%ABu_C%C3%B4ng%20_khai_CKCL%C4%90T.doc
 Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí KĐCL - Tải về [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau_phieu%C4%90Gtieuchi.doc
Các biểu mẫu liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần: 
Các biểu mẫu liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Cac_bieu_Mau_thi_hoc_phan.doc