ENGLISH

admin gửi vào T6, 04/15/2016 - 10:04
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá Trường năm 2016 [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/QD_H%C4%90T%C4%90G_Truong_2016_0.pdf
admin gửi vào T6, 04/29/2016 - 10:53
-  Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV năm   [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Thong%20bao%20vv%20khao%20sat%202015-2016.pdf
admin gửi vào T6, 04/15/2016 - 11:13
- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/tt_04.2016_bo_tieu_chuan_kd_ctdt_14.3.2016_1.pdf
admin gửi vào T6, 04/08/2016 - 14:57
-------- CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016 [1] ------------------------------------------------------- [1] http://www.qnu.edu.vn/content/c%C3%B4ng-khai-cam-k%E1%BA%BFt-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2015-2016
admin gửi vào T6, 03/18/2016 - 11:21
- Bộ tiêu chuẩn KĐCLGD trường đại học (/VBHN số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014/) [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/4.VB06%20ve%20tieu%20chuan%20danh%20gia%20CLGD%20truong%20DH%20hop%20nhat%2065-37.pdf
admin gửi vào T2, 03/14/2016 - 09:21
 Mẫu Công khai cam kết CLĐT - Tải về [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/M%E1%BA%ABu_C%C3%B4ng%20_khai_CKCL%C4%90T.doc
 Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí KĐCL - Tải về [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau_phieu%C4%90Gtieuchi.doc
Các biểu mẫu liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần: 
Các biểu mẫu liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Cac_bieu_Mau_thi_hoc_phan.doc